پروژه های پایان یافته

پروژه کارگاه آموزشی توپک رانی

پروژه کارگاه آموزشی توپک رانی

شامل خط لوله ۸ اینچ با طول حدود ۱۱۰ متر و با قابلیت انجام آزمون فشار(هیدروتست) و عملیات Hot tap با استفاده از اسپول های قابل تعویض، استفاده از آب و یا هوای فشرده جهت توپک رانی خدماتی و یا هوشمند سایز ۵ اینچ

ادامه مطلب