نرم افزارهای تخصصی بخش برق

  • طراحی و تحلیل شبکه های الکتریکی با نرم افزار تخصصی ETAP  مقدماتی و پیشرفته

  • طراحی سیستمهای الکتریکال با نرم افزار تخصصی EPLAN

  • نرم افزار رله های حفاظتی میکرو پرسسوری SEPAM

  • نرم افزار کنترل دور ( درایو) موتورهای الکتریکی LS

  • نرم افزار راه اندازی نرم موتورهای الکتریکی POWER ELECTRONIC