نرم افزارهای تخصصی بخش الکترونیک و مخابرات

 

         نرم افزارهای الکترونیکی

         نرم افزارهای مخابراتی

Altium Designer 

CST

CodeVisionAVR

Microwave Office

PROTEUS

HFSS

FPGA Advantage

ADS

NI Multisim

FEKO