بخش کنترل و ابزار دقیق

با توجه به توسعه فزاینده علم کنترل وابزاردقیق و جایگزین شدن تجهیزات دقیق و پرسرعت هوشمند به جای غیر هوشمند  مانند نیوماتیک، ارائه دوره‏های آموزشی متنوع و به روز در حوزه کنترل وابزاردقیق مورد نیاز می‏باشد. از طرفی، در صنایع نفت با نصب و راه‏اندازی سیستم های کنترل فرآیند های صنعتی، نیازمند دریافت پاسخ در موارد استفاده از تکنولوژیهای سیستم های کنترل و ارائه آموزشهای تخصصی جدید و مرتبط می‏باشد که در این راستا، مجتمع آموزش فنون اهواز با بهره‏گیری از مدرسین شایسته و توانمند و استفاده از نرم‏افزار، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی جدید، سعی در برآورده نمودن نیازهای علمی و آموزش پرسنل مربوطه نموده  است .

مضافا" در رابطه با پیچیده وسریع شدن سیستم های کنترل فرآیند های صنعتی در سطح وزارت نفت از جمله مناطق نفتخیز جنوب، می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

-  نصب و راه‏اندازی انواع سیستم های کنترل فرآیند های صنعتی  بصورت کنترل برنامه پذیرPLCدرصنایع نفت وگاز از جمله کارخانه بهره برداری ،تقویت فشار،ونمک زدایی و........... که نیاز به تخصص ویژه دارد و بهمین دلیل دوره‏های مربوط به ای گونه سیتمهای در حال برگزاری است.

- نصب و راه‏اندازی انواع سیستم های کنترل فرآیند های صنعتی  بصورت کنترل توزیع شدهDCSدرصنایع نفت وگاز از جمله کارخانه بهره برداری ،تقویت فشار،ونمک زدایی و........... که نیاز به تخصص ویژه دارد و بهمین دلیل دوره‏های مربوط به ای گونه سیتمهای در حال برگزاری است.

- نصب و راه‏اندازی انواع سیستم های کنترل PLCدرصنایع نفت وگاز جهت کنترل تجهیزات دوار نظیر توربی های سولار ،رویزروس ، زیمنس ، رستون TA1750 وکپرسور های گازی و........... که نیاز به تخصص ویژه دارد و بهمین دلیل دوره‏های مربوط به ای گونه سیتمهای در حال برگزاری است.

- نصب و راه‏اندازی انواع سیستم های حفا ظت تجهیزات کنترل فرآیند های صنعتی  ESDدرصنایع نفت وگاز از جمله کارخانه بهره برداری ،تقویت فشار،ونمک زدایی و........... بمنظور عدم توقف تولید و حفا ظت تجهیزات از مخاطرات محیط های صنعتی برروی تجهیزات کنترل فرآیند واشخاص، که نیاز به تخصص ویژه دارد و بهمین دلیل دوره‏های مربوط به ای گونه سیتمهای در حال برگزاری است.

- - نصب و راه‏اندازی انواع سیستم های حفاظت تجهیزات کنترل فرآیند های صنعتی واشخاص F&gدرصنایع نفت وگاز از جمله کارخانه بهره برداری ،تقویت فشار،ونمک زدایی و........... بمنظور عدم توقف تولید و حفا ظت تجهیزات کنترل فرآیند واشخاص از خطر آتش سوزی ومسمومیت پرسنل، که نیاز به تخصص ویژه دارد و بهمین دلیل دوره‏های مربوط به ای گونه سیتمهای در حال برگزاری است.

- نصب و راه‏اندازی انواع سیستم های فلو کامپیوتر ودستگاه های سنجش جریان سیالات بصورت جرمی وحجمی  درصنایع نفت وگاز از جمله کارخانه بهره برداری ،تقویت فشار،ونمک زدایی و........وپایانه های نفتی بمنظور کنترل دقیق ورود وخروج موادنفتی وعملیات به قصد فروش که این گونه سیستم ها بایداز دقت بسیار زیادی برخوردارباشند... که مواردهم نیاز به تخصص ویژه دارد و بهمین دلیل دوره‏های مربوط به ای گونه سیتمهای در حال برگزاری است.

* دسته‏بندی موضوعات آموزشی در بخش آموزشهای الکترونیک و مخابرات مجتمع آموزش فنون اهواز با توجه به ارائه دوره‏های مورد نیاز و جدید وزارتی، به قرار زیر است:

1-اصول مهندسی کنترل وابزاردقیق 

2-کالیبراسیون

3-اتوماسیون صنعتی

4-کنترل تجهیزات دوار

5-سیستم هایF&Gوآنالایزرها

6-کنترل ترتیبی

7-اتصالات فیزیکی

8-حفاظت تجهیزات کنترل وابزاردقیق

9-IPS

با این تفاسیر، توسعه امکانات سخت‏افزاری، نرم‏افزاری و فضای آموزشی (کارگاهی و آزمایشگاهی) و افزایش ظرفیت پذیرش کارآموز در آزمایشگاهها و کارگاههای بخش آموزشهای کنترل وابزاردقیق (از 15 صندلی در روز به 60 صندلی در روز) از یک سو و از سوی دیگر حجم امر نگهداری و تعمیرات تجهیزات (از 98 تجهیز به 148 تجهیز)، نیازمند ساختار سازمانی مناسب و کارآمد در بخش آموزشهای کنترل وابزاردقیق می‏باشد.