بخش مکانیک و توربین

پیشرفت علوم مهندسی در رشته های مختلف از جمله مهندسی مکانیک و مهندسی مواد و افزایش تخصص های گوناگون نیاز به گسترش ساختار جهت بهره وری بیشتر نمایان می شود .

پیچیدگی سیستمهای مکانیکی از جمله وسایل متحرک و ثابت عملیات و همچنین نگهداری از آنها و همچنین پیشرفت در زمینه بازرسی و علوم مواد، لزوم آموزش جهت کاربری و بهره برداری را بیش از پیش نمایان می سازد . در همین راستا و برای رسیدن به اهدافی همچون بهره وری، بهره برداری ایمن همراه با دانش ومهارت بالا، واحد آموزشهای مکانیک و متالورژی شکل گرفت. این واحد آموزشی به منظور نیل به اهداف و تخصص گرایی بیشتر به سه بخش ذکر شده در ذیل تقسیم می گردند ، که عبارتند از :

  • آموزش های مکانیک وسایل متحرک
  • آموزشهای مکانیک وسایل ثابت
  • آموزشهای بازرسی فنی و متالورژی

 

  • آموزشهای مکانیک وسایل متحرک :

پیشرفت وسایل متحرک/ تجهیزات دوار و با همان نسبت پیچیده تر شدن راهبری این سیستم ها نیاز به آموزش بهره بردای ، کاربرد ، طراحی ، انتخاب و همچنین نگهداری و تعمیر این تجهیزات را ایجاب می نماید . همچنین وجود وسایل متحرک مختلف در سطح وزارت نفت ، از جمله توربین ها و کمپرسورها و پمپ های با برندهای مختلف دوره های تخصصی مربوط به هرکدام از تجهیزات یاد شده از هر برندی قابل ارائه می باشد .

آموزشهای وسایل متحرک با برندهای مختلف دوره های تخصصی مربوط به هرکدام از تجهیزات یاد شده از هر برندی قابل ارائه می باشد .

تعدادی از دوره های مصوب وزارت نفت که در مجتمع آموزش فنون ارایه شده در جدول ذیل به آورده شده است.

 

شماره

عنوان دوره

ساعت

کد وزارت

1

انواع وکاربرد تجهیزات دوار در صنعت نفت

40

52001

2

پمپها - اصول بهره برداری وکاربرد آنها

32

52002

3

پمپها - اصول انتخاب و طراحی

32

52003

4

پمپهای گریز از مرکز - تعمیرات و نگهداری

32

52004

5

پمپهای گریز از مرکز - اصول انتخاب و طراحی بر اساس 610API

40

52005

6

پمپهای گریز از مرکز - نحوه تکمیل Data Sheet پمپهای گریز از مرکز بر اساس 610API

16

52006

7

پمپهای جا به جایی مثبت - تعمیرات و نگهداری

32

52007

8

پمپهای جا به جایی مثبت - اصول انتخاب و طراحی بر اساس استاندارد 674 , 675, 676 API

40

52008

9

پمپهای جا به جایی مثبت - نحوه تکمیل Data Sheet پمپهای جا به جایی مثبت بر اساس 674 , 675, 676 API

16

52009

10

پمپها - اختصاصی

32

52010

11

توربینهای گازی - اصول بهره برداری و کاربرد انها

40

52018

12

توربینهای گازی - تعمیرات و نگهداری

40

52019

13

توربینهای گازی - اصول انتخاب و طراحی

24

52020

14

توربینهای گازی - اصول طراحی و انتخاب بر اساس 616API

40

52021

15

توربینهای گازی - نحوه تکمیل Data Sheet توربینهای گازی بر اساس 616API

16

52022

16

توربینهای گازی - اختصاصی

40

52023

17

کمپرسورها - اصول بهره برداری و کاربرد آنها

32

52024

18

کمپرسورها - اصول انتخاب و طراحی

32

52025

19

کمپرسورها - اختصاصی

32

52026

20

کمپرسورهای جا به جایی مثبت - اصول انتخاب و طراحی بر اساس 618, 619 API

40

52027

21

کمپرسورهای جا به جایی مثبت - نحوه تکمیل Data Sheet کمپرسورهای جا به جایی مثبت بر اساس 618 , 619 API

16

52028

22

کمپرسورهای رفت و برگشتی - تعمیرات و نگهداری

40

52030

23

کمپرسورهای گریز از مرکز - تعمیرات و نگهداری

40

52032

24

کمپرسورهای گریز از مرکز - اصول انتخاب و طراحی بر اساس 617API

40

52033

25

کمپرسورهای گریز از مرکز - نحوه تکمیل Data Sheet کمپرسورهای گریز از مرکز بر اساس 617API

16

52034

26

آب بندها و نشت بندها

32

52039

27

آب بندهای گازی - Dry Gas Seal

24

52040

28

یاتاقانها

40

52046

29

تحویل و نصب تجهیزات دوار

24

52047

30

هم محوری در ماشین آلات Alignment

32

52049

31

اندازه گیری و رفع نابالانسی در ماشین آلات دوار

32

52050

32

روشهای کاهش وکنترل ارتعاشات

16

52051

 
  • آموزشهای وسایل ثابت:

وسایل ثابت عملیات شامل انواع لوله ها ، اتصالات ، شیرها و همچنین مبدلهای حرارتی ، کوره ها ، مخازن تحت فشار ، مخازن اتمسفری ، ذخیره ای و ... می باشند . این تجهیزات به وفور در قسمتها و واحدهای بهره برداری، فرآیندی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مورد استفاده قرار میگیرند. لزوم آشنایی با این سیستم ها و همچنین نگهداری ، تعمیرات و بازرسی آنها اهمیت وجود این بخش را آشکار می سازد .  جدول ذیل تعداد مختصری از دوره های اجرا شده توسط این گروه آموزشی را نشان میدهد.

شماره

عنوان دوره

ساعت

کد وزارت

1

تجهیزات ثابت در صنایع نفت و گاز

32

51001

2

مخازن ذخیره - اصول و مبانی

24

51003

3

مخازن ذخیره - تعمیرات و نگهداری

24

51004

4

ظروف تحت فشار - تحلیل برجها و مخازن تحت فشار با نرم افزار PVELITE

32

51007

5

ظروف تحت فشار - طراحی بر اساس استانداردهای 1, DIV8ASME CODE, SEC

40

51008

6

ظروف تحت فشار - طراحی بر اساس استانداردهای 2, DIV8ASME CODE, SEC

40

51009

7

مبدلهای حرارتی - اصول و مبانی

24

51010

8

شیرهای صنعتی - اصول و مبانی

32

51024

9

شیرهای صنعتی - تعمیرات و نگهداری

24

51025

10

شیرهای صنعتی - اصول انتخاب و طراحی

24

51026

11

شیرهای صنعتی - شیرهای ایمنی

8

51027

12

شیرهای صنعتی - اختصاصی

32

51028

13

استانداردهای شیرآلات صنعتی و تجهیزات وابسته

24

51050

14

مکانیک سیالات کاربردی

40

57001

15

استانداردهای مکانیک

24

57002

16

ابزار شناسی عمومی

24

57004

17

نقشه کشی و نقشه خوانی صنعتی

40

57006

18

اصول انتخاب مواد فلزی در طراحی و ساخت تجهیزات

32

57008

19

لوله، اتصالات و نشت بندها

24

56001

20

اصول و مبانی اجرای خطوط لوله

16

56003

21

اصول نقشه خوانی PIPING

24

56004

22

اصول مقدماتی سیستمهای تهویه مطبوع

24

 

 
  • آموزشهای بازرسی فنی و متالورژی :

لزوم نگهداشت تجهیزات و همچنین صحت راه اندازی و کاربری آنها نیاز به انجام آزمونهای بازرسی را نشان می دهد . همچنین آزمونهای بازرسی که شامل آزمون های مخرب و غیرمخرب می باشند ، ارتباط تنگاتنگی با مهندسی مواد و متالورژی دارد . این بخش آموزشی شامل دسیپلینهایی چون مهندسی خوردگی و حفاظت ، مهندسی رنگ ، آزمونهای مخرب و غیرمخرب ، جوشکاری و انواع فرآیندهای آن و ... می باشد . شماری از دوره های اجرا شده توسط این گروه آموزشی در جدول ذیل آورده شده است.

شماره

عنوان دوره

ساعت

کد وزارت

1

اصول متالورژی عمومی

40

27201

2

اصول انتخاب مواد 1

40

27202

3

اصول و مبانی آزمایشات مخرب و غیرمخرب

32

27401

4

بازرسی فنی چشمی جوش - VT - سطح 1

24

27405

5

بازرسی فنی چشمی جوش - VT - سطح 2

40

27406

6

 

 

 

7

بازرسی سیلندرها

16

27422

8

بازرسی مخازن ذخیره در حین بهره برداری و تعمیرات و تغییرات بر اساس استاندارد API653

40

27428

9

بازرسی ساخت مخازن ذخیره کم فشار بر اساس استانداردهای API650 و  API620

40

27429

10

بازرسی مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد ASME SEC VIII

32

27430

11

ارزیابی عیوب در خطوط لوله

40

27446

12

بازرسی فنی عمومی

24

27447

13

اصول و مفاهیم خوردگی

24

27601

14

پایش خوردگی

40

27602

15

خوردگی در دمای بالا

16

27603

16

خوردگی در محیطهای اسیدی و بازی

24

27604

17

خوردگی سازه های دریایی

24

27607

18

خوردگی فلزات و روش های کنترل - مقدماتی

40

27608

19

خوردگی فلزات و روش های کنترل - پیشرفته

24

27609

20

خوردگی میکروبی

32

27610

21

بررسی خوردگی خطوط لوله با استفاده از توپکهای هوشمند

32

27615

22

استانداردهای خوردگی و حفاظت از زنگ

24

27616

23

اصول و کاربرد بازدارنده های خوردگی

24

27617

24

انواع پوشش های حفاظتی و سامانه های اجرایی

32

27618

25

استانداردهای پوششهای خطوط لوله

40

27619

26

استانداردهای رنگهای صنعتی و آزمایشهای مربوطه

24

27628

27

حفاظت کاتدی مقدماتی

24

27631

28

حفاظت کاتدی پیشرفته

40

27632

29

حفاظت آندی

8

27633

30

سازه های ضد اسید و پوششهای ضد خوردگی

16

27643

31

انواع آزمایشهای خوردگی

40

27644

32

روشهای آماده سازی سطح و ابزار بلاستینگ

24

27647

33

الزامات استاندارد NACE و ISO

32

27648

34

اصول جوشکاری خط لوله بر اساس 1104API

24

27802

35

شناخت انواع الکترودها و انتخاب آنها

40

27803

36

فرایندهای جوشکاری

32

27804

37

استاندارد ها و موارد مربوط به WPS/PQR/WQT

32

27819

38

ایمنی در جوشکاری

24

27836

 

علاوه بر گروه های آموزشی ذکر شده ، دوره های بین رشته ای نیز در دپارتمان آموزشهای مکانیک و توربین ارائه می گردد .

پیشرفت روشهای تعمیرات پیشگیرانه به پیش بینانه و حتی روشهای به روز تر از قبیل RCM, TPM و ... نیاز به آموزش به واحدهای عملیاتی ، تعمیرات و برنامه ریزی آنها .

شماره

عنوان دوره

ساعت

کد وزارت

1

تعمیرات پیشگیرانه - PM

16

25001

2

نگهداری وتعمیرات بهره ور فراگیر - TPM

16

25002

3

شناسایی فعالیتهای نگهداری و تعمیرات

16

25005

4

نگهداری وتعمیرات مبتنی برقابلیت اطمینان - RCM

16

25006

5

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

40

25007

6

زمانبندی نگهداری و تعمیرات

16

25010

7

مدیریت نگهداری وتعمیرات با روش پایش وضعیت CBM

16

25013

8

مدیریت دارایی های فیزیکی

24

25014

9

مدیریت نگهداری و تعمیرات 1 - کلیات نگهداری و تعمیرات

16

25015

 

در روشهای نوین طراحی مهندسی قبل از هر چیز و در قدم اول مدلسازی با نرم افزار انجام می گیرد ، به همین دلیل دوره های نرم افزاری تخصصی مهندسی مکانیک و مواد در این دپارتمان با توجه به تخصص هرکدام از مدرسین که در هر یک از گروه های سه گانه آموزشی شاغل هستند ، ارائه می گردد .

  • تجهیزات کارگاهی آزمایشگاهی

مسلم است برای اجرای دوره ها با اثربخشی بالاتر نیاز به تجهیزات آموزشی به روز و پیشرفته میباشد. در همین راستا نیز کارگاهها و آزمایشگاههای گوناگون آموزشی جهت نیل به اهداف ذکر شده در مجتمع  واحد مکانیک و متالورژی تاسیس گردیده است. که به صورت اجمالی این کارگاهها معرفی میشوند.

1-1-توربین احتراقی گازی

          شامل: کلیه قطعات پیاده شده توربین های مختلف از جمله توربین رولزرویس، رستون، تابلوهای کنترل دستی توربین و دیگر متعلقات و ابزار لازم.

1-2- پمپ

         شامل: انواع پمپ های روتودینامیکی یک مرحله ای و چند مرحله ای بصورت مونتاژی و پیاده سازی شده و قطعات مربوطه.

1-3- کمپرسور

         شامل: قطعات پیاده سازی شده و مونتاژی کمپرسور و دستگاه Semi Hermetic Compressor.

1-4- انجین

         شامل: انواع قطعات موتور و انجین های دو زمانه و چهار زمانه بنزینی و دیزلی و ابزار مربوطه.

1-5- یاتاقان

          شامل: انواع یاتاقان های لغزشی و غلتشی به صورت پیاده سازی شده و مونتاژی.

1-6- نشت بندها

         شامل: انواع نشت بندهای مکانیکی و ساختمان تشکیل دهنده ی آنها.

1-7- کوپلینگ و محور

         شامل: انواع اتصالات انتقال نیرو و گشتاور به محورها و ابزار مربوطه جهت همراستا سازی کوپلینگ و محور.

1-8- جوشکاری

         شامل: کابین های جوشکاری و انواع موتورهای جوشکاری قوس الکتریکی و ابزار مربوطه.

1-9- لوله، اتصالات و شیرهای صنعتی

         شامل: انواع مختلف لوله، اتصالات مربوطه و شیرهای صنعتی در سایزهای متفاوت و ابزار امر لوله کشی.

1-10- پیگ و پیگرانی

         شامل: انواع پیگ، قطعات لوله، و وجود کارگاه نمونه انجام عملیات پیگرانی سایز لوله 8 اینچ به انضمام ابزار مربوطه.

1-11- سیستم های انتقال قدرت

          شامل: مجموعه های انتقال قدرت به صورت چرخ و زنجیر، قرقره و تسمه، و جعبه دنده های دستی می باشد.

1-12- هیدرولیک و نیوماتیک

          شامل: تابلو مدار هیدرولیک و نیوماتیک صنعتی جهت آشنایی با فرآیند عملکرد هیدرولیکی و نیوماتیکی قطعات و تجهیزات مربوطه.

2- آزمایشگاه ها

2-1- خوردگی

         شامل: دستگاه

 - Armfield-Corrosion Studies Kit, Armfield Technical Education Company Limited, Ringwood Hampshire, England.

          که قابلیت انجام 29 آزمایش مربوط به خوردگی با استفاده از انواع محلول ها و کوپن ها را دارد.

2-2- تبرید

          شامل: دستگاه های متفاوت به منظور بررسی سیکل های ترمودینامیکی و چگونگی فرآیند تبرید با پارامترهای گوناگون با استفاده از دستگاه هایی همچون

- P.A.Hilton Ltd., Air Conditioning Laboratory Unit, Made in England

- P.A.Hilton Ltd., Refrigeration Training  Unit 804, Made in England

- P.A.Hilton Ltd., Visual Refrigeration Training Unit 801, Made in England

- P.A.Hilton Ltd., Refrageration Cycle Demonstration Unit, Made in England

- Frigidaire division og general Ltd. London, Frigidaire Viso-Trainer

و دستگاه خنک کننده (آموزش تهویه) Murex و Tran coolers در این آزمایشگاه میسر است.

2-3- دینامیک ماشین

         شامل انواع دستگاه های دینامیکی همچون

- TecQuipment, Centrifugal Force Apparatus TM105

- TecQuipment, Gyroscope Apparatus tm104

- TQ-HI-TECK (دستگاه آزمون بادامک)-

 به همراه ابزار مربوطه می باشد

2-4- ارتعاشات

          شامل: مجموعه متنوعی از سیستم های ارتعاشی همچون

- Static and Dynamic Balancing Machine TM2- Made in England

- Rotokit Bently Nevada, Made in U.S.A

- Bently Nevada, TK-80

- TecQuipment, Static & Dynamic Balancing Apparatus TM102

- TecQuipment, TM16A

- TecQuipment, TM1, Whirling of Shafts Apparatus

          می باشد که امکان انجام طیف وسیعی از آزمون های ارتعاشی در ارتباط با ماشین های دوار به وسیله  ی این دستگاه ها میسر می باشد.

2-5- توربینها

          شامل: انواع توربین های آموزشی تک محوره و دو محوره گازی همچون

         - توربین گازی آموزشی تک محور GT -100

         - توربین گازی آموزشی دو محور GT -185

        - توربین گازی آموزشی GT-185

         و تجهیزات جانبی مثل تابلو کنترل دستی توربین رستون TA-1500 و امکانات نرمافزاری مرتبط جهت بررسی کلیه پارامترها و مشخصه های توربین های گازی و همچنین دارای:

       - توربین آبی آموزشی پلتون R-15

       - توربین آبی آموزشی فرانسیس R-16

       - توربین آبی آموزشی کاپلانR- 17

       - توربین آبی پلتون FM-32

       - توربین آبی عکس العملی FM-31

         جهت انجام کلیه آزمون های مرتبط با سیالات (مایع) می باشد.

             

2-6- محفظه احتراق با مشعل گازی، نفت و گازوئیلی

         شامل: محفظه احتراق آزمایشگاهی C491به منظور تعیین ارزش حرارتی انواع سوختها در ارتباط با توربین های احتراقی می باشد.

2-7- پمپ

          شامل: طیف وسیعی از پمپ های (یک مرحله ای و چند مرحله ای) روتودینامیکی و جابجایی مثبت آزمایشگاهی و شبیه ساز جهت بررسی کلیه پارامترها، عیوب و مشخصه های پمپ هایی چون:  پمپ چرخ دنده ای، پره ای، پیچی، پیستونی، گریز از مرکز، قاشقکی، و جریان محوری می باشد.

2-8- کمپرسور

         شامل: دستگاه هایی چون

- Air compressor test set GT 103

- Semi hermatic compressor

- Centrifugal fan module

         می باشد که می توان کلیه آزمون های مربوط به فشرده سازی هوا را با توجه به فرآیند مرتبط و قوانین گازها انجام داد.

2-9- انجین

         شامل: دستگاه تست و تنظیم پمپ انژکتور، و

- Universal engine test system

- Engine runningModel..221

- Engine runningModel..222

         با قابلیت انجام آزمون های بالغ بر 25 آزمایش در ارتباط با انواع موتورهای دیزلی و  بنزینی وجود دارد.

 

2-10- تلفات لوله

          شامل:  دستگاه آموزش اصطکاک سیالات  Fluid Friction و دستگاه های دیگری چون

- Pipe work Energy Losses H34

- Losses in Piping Systems H16

- Pipe surge and Water hammer

         جهت بررسی کلیه موارد مربوط به تلفات سیال مایع در خطوط لوله به وسیله آنها امکان پذیر است.

2-2-11- مقاومت مصالح

         شامل: انواع تجهیزات انجام آزمون های پیچش، خمش، کشش، بارگذاری های مختلف پل ها، تیرها با مقاطع گوناگون می باشد.

 

با این توضیحات، توسعه امکانات سخت‏افزاری، نرم‏افزاری و فضای آموزشی (کارگاهی و آزمایشگاهی) و باداشتن  ظرفیت پذیرش 95 نفر/روز کارآموز در آزمایشگاهها و کارگاههای واحد آموزشهای مکانیک و متالورژی از یک سو و از سوی دیگر حجم امر نگهداری و تعمیرات تجهیزات ذکر شده و همچنین با پیشرفت علوم مهندسی و لزوم نگاه تخصص گرایانه تر به آموزشها ، نیازمند ساختار سازمانی مناسب و کارآمد در واحد آموزشهای مکانیک و متالورژی می‏باشد.

 

ردیف

شرح فعالیت

    حجم/تعداد   فعالیت سال 1383

    حجم/تعداد   فعالیت سال 1395

1

تعداد کارگاه

9

22

2

تعدادآزمایشگاه

5

18

3

تعداد تجهیزات

541

1,036

4

انبار

4

6

5

تعداد کارکنان

15

19

6

تعداد جزوات آموزشی

73

166

7

تعداد کلاس آموزشی

8

14

8

تعداد سایت آموزشی

1

2

9

آرشیو اسناد فنی

0

1

10

تعداد دوره برگزاری

213

361

11

نفرساعت آموزشی

100,000

109,464