ارتباط با ریاست مجتمع

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی:*
  1
 • ایمیل:*
  2
 • تلفن همراه:*
  3
 • گیرنده پیام:*
  4
 • رونوشت:*
  رپیس خدمات پشتیبانی
  رییس آموزشهای نفت و گاز
  رییس آموزشهای فنی و تخصصی
  رییس آموزشهای HSE
  رپیس آموزشهای عمومی
  رییس IT
  5
 • موضوع:*
  6
 • متن پیام:*
  7