تبریک اعیاد شعبانیه - حوزه مقاومت بسیج شهید مجدزاده مجتمع آموزش فنون اهواز